Fase 10: Demontering av kran

En stor milepæl i prosjektet er å demontere tårnkranen som lenge har ruvet over Ski sentrum. Dette blir gjort i perioden 17.-19. oktober 2022. Demontering av kran gjøres primært såpass tidlig for å kunne ferdigstille næringslokaler i plan 1.

Vi ber alle være oppmerksom på ny skilting og midlertidig innsnevring av Kirkeveien.

Fase 9: Fasadearbeider

Parallelt med de innvendige arbeidene jobbes det med å ferdigstille fasadene på bygget. Bygget har i en lengre periode vært rød-rosa, da vindsperren har vært synlig. I denne fasen utlektes veggene, og fasadeplatene monteres. Dette bygget består av en blanding av pussfasader, prodemaplater og teglstein. Arbeidet med å utlekte veggene er derfor en nøysom prosess, da alle de synlige overflatene har egne oppbygninger og behov. I tillegg skal alle linjer stemme overens i etasjene, og mellom leilighetene.

 

Støyprognose:

Uke 26 - overlevering: Lav

Fase 8: Innvendige arbeider

Når treverket i ytterveggene har tørket, og bygget er tett nok isoleres veggene og dampsperre monteres. Påfølgende begynner oppsetting av innervegger og montering av skjulte kabelføringer i vegg. Disse aktivitetene startet tidlig i juni, og fremdriftsplanen legger til grunn et taktprinsipp hvor alle fagene jobber etter hverandre i oppdelte soner. Siden bygget tettes ovenfra og ned, følger sonene samme prinsipp. Dette skaper en god flyt i produksjonen, og det vil være aktivitet i alle sonene til enhver tid. I denne fasen vil det være opp mot 80 arbeidere i bygget samtidig.

 

Støyprognose:

Uke 23 - overlevering: Lav

Fase 7: Tett bygg

Arbeidet med å tette bygget startet rett etter påskeferien, med montering av gesimser og trappehus på bygg A, etterfulgt av bindingsverk i plan 5-6 og skråtak. Selve takkonstruksjonen er på dette prosjektet noe spesiell, med flere vinkler å forholde seg til. I tillegg monteres sperrene horisontalt, mellom yttervegg og en skråmontert stålbjelke.

Parallelt med tømrerne jobbet taktekkere med isolering og tekking av taket, slik at bygget ble tett så tidlig som mulig. Bygg A stod tett tidlig i juni, mens bygg B vil tettes i midten av august.

 

Støyprognose:

Uke 16 - uke 33: Lav

Fase 6: Prefabmontasje

Helt i takt med fremdriftsplanen startet prefabmontasjen 10. januar. Dette er fasen hvor store forandringer skjer i løpet av kort tid, og allerede i mars stod det ene råbygget ferdig. Prefabmontasjen varte frem til juni 2022.

 

Støyprognose i løpet av prefabmontasjen:

Uke 2 - uke 22: Lav

Fase 5: Betongarbeider

Like etter kranmonteringen ble betongarbeidene på Vinklgården startet opp. Gulvkonstruksjonen støpes i 4 etapper, mens kjellerveggene er planlagt med 8 støpeetapper. Dette er en nøysom prosess hvor over 140 tonn armering skal knytes med stor presisjon. Siden bygget videre oppover består av prefab-elementer skal det også støpes inn en betydelig mengde innstøpningsgods. Disse skal plasseres med millimeterpresisjon slik at det ferdig detaljprosjekterte råbygget kan bygges effektivt uten for mange tilpasninger.

 

Støyprognose i løpet av betongarbeidene:

Uke 46 2021 - uke 2 2022: Lav

Fase 4: Montering av tårnkran

I uke 45 vil tårnkrana på prosjektet monteres. Denne er planlagt å stå i midten av tomta i ca. 12 måneder og vil heise alt fra armeringsjern til hulldekker og avfallscontainere.

Det er utført en sikker jobb analyse med kranfører om sikker heising. For å ivareta sikkerheten til arbeiderne, samt naboer og forbipasserende.

Når tårnkranen ikke er i bruk må utliggeren kunne bevege seg med vinden, dette for å ivareta stabiliteten på krana.

Fase 3: Peling

Når arbeidsdekket er støpt vil det ankomme to pelerigger på plassen som skal borre 92 foringsrør og stålkjernepeler til fjell. Dybden til fjellet varierer fra ca. 50 meter til 90 meter på det lengste. Det er valgt å bore stålkjernepeler blant annet fordi dette støyer lite i forhold til andre fundamenteringsmetoder.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00, samt noen lørdager kl.08.00-16.00.

 

Støyprognose i løpet av pelearbeidene:

Uke 36 - 46: Medium

Fase 2: Grunnarbeider

Etter mottatt igangsettelsestillatelse fra kommunen vil vi starte opp med grunnarbeider. Den første uken vil vi sette opp lastesone og forgrave for spunt. Påfølgende uke vil spuntingen starte. Denne vil foregå i ca. 2 uker, og støynivået i denne periodene forventes å være høyt. Utgraving av byggegrop og støp av magerbetong har oppstart like etter spuntingen.

Arbeidene vil foregå i tidsrommet mandag-fredag, kl.07.00-19.00. Spunting vil kun foregå mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av grunnarbeidene:

Uke 26 - 27: Høy

Uke 31 - 35: Medium

Fase 1: Riving

Oppstart av arbeidene på plassen var tirsdag 26. januar 2021. Vi startet i uke 4 med rigging av byggeplass og innvendig riving. Fra onsdag 10. mars økte støynivået til høyt nivå, når jobben med å pigge kjellerveggene startet. Rivearbeidene ble avsluttet 14. april.

Arbeidene foregikk i tidsrommet mandag-torsdag, kl.07.00-19.00. Pigging foregikk kun mellom kl.08.00-17.00.

 

Støyprognose i løpet av rivearbeidene:

Uke 4 - 7: Lav

Uke 8 - 9: Medium

Uke 10 - 15: Høy